Bezield Leiderschap

Op organisatieniveau wordt leiderschapontwikkeling vaak ingezet om de koers en strategie van de organisatie te realiseren. Het werkt sneller en prettiger als het gehele management dezelfde taal spreekt en op dezelfde manier omgaat met de missie, visie, cultuurwaarden, strategie en doelstellingen. Daarom bestaat een leiderschaptraject enerzijds uit een collectief deel, dat aansluit op de visie van de organisatie. Anderzijds vult een persoonlijk deel de specifieke ontwikkelingsbehoefte van de individuele manager in. Op persoonlijk niveau zijn er vele overgangsmomenten die vragen om bezinning en een pas op de plaats. Daarbij dienen zich vragen aan als:

 • Wat voor een leider ben ik eigenlijk?
 • Wat voor een leiders verwacht mijn organisatie?
 • Wat voor een leider wil ik zijn?

Dankzij een inspirerende visie en het bewust worden van de eigen persoonlijkheid is een leider in staat een goede werkomgeving scheppen. Een omgeving waarin medewerkers in het belang van de organisatie denken en handelen vanuit hun eigen potentieel. Pas dan kan je als leider met een heldere intentie iedere dag op reis zijn. Je intentie is je kompas; je waarden vormen de piketpalen waarlangs je reis verloopt. Zo is je persoonlijke reis onderdeel van de collectieve reis om de koers en strategie van de organisatie te realiseren.

In onze programma's vindt een zorgvuldige afstemming plaats tussen werken met het hoofd (kennis, cognitie, denken), het hart (relaties, intuïtie, reflectie) en de handen (knowhow, vaardigheden, interactie). In alle programmaonderdelen streven wij er naar 'leren' en 'de praktijk' dicht bij elkaar te brengen. We doen dit door telkens de leercyclus van ervaren, reflecteren, conceptualiseren en experimenteren te doorlopen. Praktijkcases en het werken in het hier en nu vormen de kern van onze aanpak.

Nieuwe Dimensies werkt vanuit het perspectief dat diepgaande verandering begint in onszelf. Van daaruit komt verandering in de omgeving tot stand. Dit principe vormt de leidraad voor diepgaande verandering binnen zowel het individu, het team, als de totale organisatie. Dit levert een nieuw bewustzijn op; een inzicht in leiderschap waarin je uitdagingen ziet als kansen om te leren. Potentieel bevrijden vraagt om transformationeel leiderschap. Leiderschap dat in staat is om patronen te doorbreken en zowel 'hard' als 'zacht' kan zijn.

"Er is een 'nieuwe fase in de evolutie van het leiderschap' aangebroken. Bedrijven hebben dringend behoefte aan nieuwe vormen van organiseren. Honderd jaar emancipatie heeft werknemers ongeschikt gemaakt voor het traditionele piramidemodel. Werknemers moeten op een nieuwe manier geleid worden. De nieuwe leider opereert in netwerken, doet dingen sámen. Ook voor mij is dat vaak moeilijk. Ego's zitten in de weg bij deze manier van leidinggeven." 

Herman Wijffels

Resultaat

Op organisatieniveau:

 • de onderlinge verbindingen zijn versterkt;
 • de 'harde' kant (visie, strategie, doelstellingen) is helder;
 • de 'zachte' kant (waarden, cultuur en 'mentale klimaat') is ontwikkeld.

Op individueel niveau:

 • de deelnemers weten hoe hun persoonlijke visie past in de organisatievisie;
 • ze kunnen dit vertalen naar de dagelijkse praktijk; richting geven, knelpunten herkennen, mensen bij elkaar brengen en inspirator zijn zodat zij gemeenschappelijke doelstellingen realiseren;
 • ze laten zich niet meer leiden door externe factoren of de 'waan van de dag', maar beschikken over een innerlijke oriëntatie van waaruit zij op omstandigheden weten in te spelen en daarbij steeds de juiste leiderschapsstijl weten in te zetten.

De belangrijkste verschuiving die het leiderschapstraject bereikt, is die van leiders met reactieve antwoorden en 'quick fixes' op symptoomniveau naar leiders die complete, proactieve antwoorden zoeken en issues bij de wortel aanpakken.

Aanbod

Ons aanbod maken wij altijd op maat na een gedegen inventarisatie. Daarna creëren wij in samenspraak een programma dat de volgende elementen kan bevatten:

 • Leiderschapstijlen (transformationeel, dienend, situationeel, coachend, spiritueel)
 • Organisatieontwikkeling en visieontwikkeling
 • Change Management en cultuurontwikkeling
 • Effectief communiceren en invloed uitoefenen
 • Teambuilding
 • Emotionele intelligentie, geweldloze communicatie
 • Onderhandelen en conflicthantering
 • Creativiteit en innoveren
 • Kwaliteitszorg en Lean management
 • Het Nieuwe Werken
 • Intervisie, supervisie en coaching
 • Boeien en binden van medewerkers

Wees zelf onderdeel van de verandering die je in de wereld wilt zien.

In één dag naar Nieuwe Dimensies

Om kennis te maken met onze manier van werken, nieuwe inspiratie te vinden of een basis te bieden voor een groep managers, professionals of specialisten in een bedrijf organiseert Nieuwe Dimensies ook eendaagse workshops op het gebied van leiderschap en teamontwikkeling. Kijk hiervoor onder Workshops.

Wij werken o.a. voor:

Bezoekadres


Postadres
idem als bezoekadres
T 06 - 8321 9170
E info@developmentatwork.nl
I www.nieuwedimensies.nl